PIER Company - leading engineering & construction company
منو
بازید مدیر عامل هلدینگ پایر و اعضا هیئت مدیره شرکت ساختمانی  پایر از پروژه پدیده مشهد1396/02/20 459

بازید مدیر عامل هلدینگ پایر و اعضا هیئت مدیره شرکت ساختمانی پایر از پروژه پدیده مشهد

هادی مبارزمدیر عامل هلدینگ بین المللی پایر به همراه هیئت مدیره و معاونین فنی و حقوقی و سرمایه گذاری شرکت ساختمانی پایر در یک سفر دو روزه از مراحل اجرایی پروژه پدیده مشهد مقدس بازدید کردند در این سفر دو روزه مراحل اجرایی و قسمت های اجرا شده پروژه پدیده مشهد و پدیده کیش مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت اجرا و اتمام هر دو پروژه  شرکت پایر به عنوان سرمایه گذار و مجری پیشنهاداتی ارائه نمود

هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ پایر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران قبلی و فعلی این پروژه عظیم ملی خاطر نشان کرد پروژه شهر پدیده مشهد و پدیده کیش یکی از المانهای بزرگ گردشگری در ایران است که قابلیت تبدیل به قطب گردشگری در کشور است ایشان خاطر نشان کردند شرکت بین المللی پایر میتواند  در فاز های مختلف به عنوان سرمایه گذار و مجری  نقش مهمی را در رسیدن اهداف این مجموعه بازی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در 12 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل 1384 ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ اول و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و دﯾﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد

 

ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ رﻓﺎﻫﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎي ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ +ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﺧﻮش اب و ﻫﻮا و ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺑﺮده و زﺷﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

وﺟﻮد رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ) ﺷﯿﺸﻠﯿﮏ و

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻧﺠﻮم رﺿﻮي ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ اﺑﺮده )ﺷﯿﺮﺑﺎد(

 

 

 موضوعات مرتبط